Cumhuriyet Iş Merkezi Kat 2 No 90 GBC Bilgisayar

Telefon 1: 0442 234 37 37

Telefon 2: 0 442 233 33 33

Fax: 0 442 234 37 37